Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne
 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego www.akulpa.art jest Akiko Agnieszka Kulpa-Orzeł, ul. Dzięciołów 18 a, 43-316 Bielsko-Biała, Polska, NIP: 755-133-91-21, Regon: 531347020, działająca na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej.
 2. Regulamin zawiera warunki nabywania produktów i usług w sklepie internetowym www.akulpa.art oraz zamawiania obrazów poprzez pocztę internetową.
 3. Usługi oraz sprzedaż w ramach Serwisu oraz Sklepu internetowego kierowane są do klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.
 4. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
 • Sprzedawca – Akiko Agnieszka Kulpa-Orzeł, ul. Dzięciołów 18 a, 43-316 Bielsko-Biała, Polska, NIP: 755-133-91-21, Regon: 531347020;
 • Firma –  Akiko Agnieszka Kulpa-Orzeł,
 • Serwis – strona internetowa pod adresem www.akulpa.art prowadzona przez Sprzedawcę;
 • Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, na stronie internetowej pod adresem www.akulpa.art;
 • Formularz zamówienia – udostępniony jest w Sklepie internetowym, umożliwia Klientowi  złożenie Zamówienia,
 • Użytkownik –  każda osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu oraz sklepu internetowego;
 • Klient –  osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zawierająca Umowę sprzedaży. Klient korzysta ze sklepu po zapoznaniu się oraz zgodnie z Regulaminem w celu nabycia Towarów. Zamówień w sklepie internetowym mogą dokonywać tylko osoby pełnoletnie,
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, określoną w przepisie art.. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.);
 • Operator płatności – spółka PayU S.A. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000274399, ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań.
 • Produkt – towar prezentowany w Sklepie internetowym, będący rzeczą ruchomą, przeznaczony do sprzedaży;
 • Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego;
 • Punkt odbioru osobistego – punkt stacjonarny znajdujący się pod adresem: ul. Dzięciołów 18 a , 43-316 Bielsko-Biała, w którym Klient może odebrać Zamówienie, po uprzednim umówieniu;
 • Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego;
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 134 ze zm.);
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 123 ze zm.);
 • Zamówienie – złożone za pośrednictwem elektronicznego Formularza zamówienia, produktu prezentowanego w Sklepie internetowym.
§ 2 Zakres usług oraz warunki korzystania z serwisu
 1. Sprzedawca za pośrednictwem sieci elektronicznej Internet prowadzi sprzedaż towarów oraz usług w ramach Sklepu internetowego www.akulpa.art.
 2. Sprzedawca w ramach Serwisu oraz Sklepu internetowego prezentuje i sprzedaje: obrazy autorstwa Sprzedawcy, sztukę użytkową Sprzedawcy, obrazy wykonywane przez Sprzedawcę na zamówienie Klienta, przedmioty Vintage oraz gadżety z nadrukiem obrazów autorstwa Sprzedawcy lub wytwory autorstwa innych artystów.
 3. Firma sprzedaje obrazy i przedmioty sztuki użytkowej głównie swojego autorstwa. Każda praca (obraz, sztuka użytkowa) jest podpisana imieniem i nazwiskiem autora. Wyjątek stanowią przedmioty Vintage.
 4. W celu utworzenia konta w Serwisie użytkownik powinien najpierw wypełnić formularz rejestracyjny, który znajduje się na www.akulpa.art. Po wypełnieniu w formularzu należy uzupełnić wymagane dane poświadczając ich autentyczność.
 5. W Serwisie oraz Sklepie internetowym wykorzystywane są mechanizmy plików cookies. Zasady ich wykorzystania reguluje Polityka prywatności dostępna na stronach internetowych Serwisu oraz Sklepu internetowego.
 6. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisu oraz Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnie przyjętymi w sieci Internet zasadami. Zabrania się do wykorzystywania Serwisu i Sklepu internetowego do jakichkolwiek działań, które są niezgodne z obowiązującym prawem.
 7.   W sytuacji naruszenia Regulaminu, zakończenia współpracy lub też podania nieprawidłowych/nieprawdziwych danych w formularzu rejestracyjnym, w szczególności danych, które mogą naruszać prawa osób trzecich, w tym również innych Klientów Sklepu internetowego, lub dopuszczenia się innych zachowań niezgodnych z prawem oraz ogólnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet, konto Klienta może zostać przez Sprzedawcę zlikwidowane/zablokowane.
 8. Sklep www.akulpa.art zastrzega sobie prawo do krótkich przerw w dostępie oraz tymczasowego wyłączenia dostępu do Serwisu lub Sklepu internetowego, w przypadku awarii i jej naprawy, rozbudowy Serwisu lub Sklepu internetowego oraz zmiany lub aktualizacji oprogramowania. Przerwa może również nastąpić z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. O wszystkich przerwach w funkcjonowaniu Sklepu internetowego klienci zostaną poinformowani na stronie głównej Serwisu lub Sklepu, a także na stronach Instagrama i Facebooka.
§ 3 Zamówienia
 1. Klient może złożyć zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 2. Aby dokonać zamówienia w Sklepie internetowym należy wypełnić Formularz zamówienia. Aby prawidłowo wypełnić Formularz zamówienia należy postępować zgodnie z instrukcjami, na które naprowadzi Klienta system Sklepu. Klient powinien wybrać najbardziej optymalne dla siebie formy płatności oraz sposób przesyłki wybranego produktu.
 3. W momencie złożenia zamówienia Klient wyraża wolę zawarcia umowy kupna – sprzedaży towarów i/lub usług, których specyfikacja jest zgodna z zamówieniem. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta cen, które obowiązują w dniu złożenia zamówienia oraz niniejszego Regulaminu.
 4. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia na wskazany przez siebie w Formularzu zamówienia adres e-mail, które zawiera wszystkie informacje dotyczące ostatecznego potwierdzenia elementów Zamówienia.
 5. W momencie, kiedy Klient przesyła materiały niezbędne do zrealizowania zamówienia, upoważnia tym samym Sprzedawcę do korzystania z przesłanych materiałów w celu realizacji zamówienia.
 6. Klient oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym prawa autorskie do wykorzystania przesłanych przez niego materiałów.
 7. W przypadku kiedy Klient naruszy obowiązujące prawo oraz zasady niniejszego Regulaminu Sprzedawca ma prawo odmowy przyjęcia zamówienia.
 8. W przypadku obrazów na zamówienie (obrazy te nie są dostępne w sklepie) Klient uzgadnia ze Sprzedawcą projekt i termin realizacji. Ceny w/w zamówień są uzgadniane z Klientem indywidualnie. Klient musi zaakceptować cenę i zapłacić zadatek w ustalonej kwocie, który, w przypadku odstąpienia od zamówienia przez Klienta nie jest zwracany.
 9. Promocje dostępne w sklepie internetowym nie łączą się z innymi promocjami, chyba, że podano inaczej w regulaminie promocji.
§ 4 Ceny oraz Płatności
 1. Ceny Produktów prezentowanych w Serwisie oraz Sklepie internetowym są cenami brutto. Cena Produktu nie zawiera kosztów jego dostawy, Klient musi doliczyć do ceny Produktu koszty przesyłki oraz ewentualne koszty innych dodatkowych usług. Finalny koszt zamówienia zostanie potwierdzony przez Sprzedawcę z Klientem przed złożeniem zamówienia.
 2. Sklep ma prawo wprowadzić zmiany w cenniku. Zmiany te nie dotyczą Klientów, którzy złożyli zamówienie przed ich wprowadzeniem.
 3. Klient może dokonywać płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy podany na stronie Sklepu internetowego.
 4. Za datę płatności przyjmuje się datę zaksięgowania środków na koncie Sprzedawcy.
§ 5 Terminy oraz warunki Dostawy
 1. Zlecenia zamówienia produktu w Sklepie internetowym www.akulpa.art mogą być składane 24h na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
 2. Wysyłka zamówionych towarów będzie realizowana w ciągu 14 dni od momentu zaksięgowania wpłaty  lub zadatku na poczet realizacji obrazu malowanego na indywidualne zamówienie.
 3. Wysyłki realizowane są w dni robocze (od poniedziałku do piątku).
 4. Wydłużenie terminu realizacji zamówienia możliwe jest w sytuacji kiedy:
 • Klient prześle nieodpowiednio przygotowane lub niekompletne materiały, które są niezbędne do zrealizowania zamówienia,
 • Klient złoży nietypowe zamówienie, które nie jest dostępne na stronie  Sklepu www.akulpa.art,
 • Klient nie udzieli wystarczającej ilości informacji, które są niezbędne do realizacji zamówienia.
 • Pojawią się zdarzenia losowe, niezależne od Sprzedawcy.
 1. Czas dostawy zrealizowanego zlecenia do Klienta nie jest wliczany do czasu realizacji zamówienia.
 2. Sprzedawca ma prawo wstrzymać realizację złożonego zamówienia w przypadku, kiedy wystąpią okoliczności niezależne od Sprzedawcy, które uniemożliwiają na realizację zamówienia. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Klienta o tym fakcie.
 3. Towar odebrany osobiście nie podlega zwrotowi.
 4. Koszty oraz sposób dostawy i płatności są opublikowane na stronie www.akulpa.art w zakładce „Płatności i dostawa” oraz po dodaniu przez Klienta produktu do „koszyka”.
 5. Reklamacje dotyczące uszkodzenia zawartości przesyłki podczas transportu muszą być dokonywane na podstawie protokołu szkody spisanego w obecności kuriera dostarczającego paczkę w momencie jej otrzymania. Każda przesyłka musi być sprawdzona w obecności kuriera.
§ 6 Odpowiedzialność Sprzedawcy
 1. Sprzedawca nie ma obowiązku dokonywania poprawek zarówno prac wystawionych jak i tych na zamówienie. Wszelkie poprawki oraz korekty dokonywane są na osobne zlecenie Klienta i po zaakceptowaniu przez niego wyceny wykonania usługi oraz uregulowaniu dodatkowych opłat za usługę.
 2. Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za umyślne bądź przypadkowe podanie przez Klienta nieprawidłowych danych w Formularzu zamówienia.
§ 7 Reklamacje, zwroty, odstąpienie od umowy
 1. Klient ma możliwość zareklamowania każdego produktu zakupionego w Sklepie www.akulpa.art z koniecznością zachowania odpowiednich terminów oraz warunków reklamacji, tj. jeśli przesłany produkt posiada wady lub jest niezgodny z umową. W wyżej wymienionym przypadku, Reklamacja powinna zostać zgłoszona w formie pisemnej i wysłana na adres e-mail sklep@akulpa.art
 2. Klient ma prawo do nieodpłatnej naprawy reklamowanego produktu lub jego wymiany na inny produkt w sytuacji gdy jego naprawa jest niemożliwa lub wymaga zbyt wysokich kosztów.
 3. W przypadku kiedy Klient z przyczyn określonych w ust. 2 nie ma możliwości zażądania naprawy oraz wymiany zakupionego towaru, albo jeżeli Sklep nie jest w stanie uczynić zadość reklamacji w odpowiednim czasie, Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny lub też odstąpienia od umowy. W przypadku reklamacji konieczne będzie odesłanie wadliwego produktu (na adres Sprzedawcy). Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zwrot środków nastąpi niezwłocznie, nie później niż do 14 dni od daty przyjęcia Produktu w magazynie.
 4. Klient może dokonać rezygnacji z zakupionego w Sklepie przedmiotu, lub też odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od zawarcia umowy składając odpowiednie oświadczenie na adres sklep@akulpa.art Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Klientowi wartość dokonanej transakcji zakupu w terminie i w sposób uzgodniony bezpośrednio z Klientem. Wówczas umowa zostaje uznana za niezawartą. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana – wykonywana na zamówienie.
 5. Termin wypowiedzenia umowy bez podania przyczyny jest liczony od dnia wydania Produktu.
 6. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt na adres sklepu nie później niż w terminie 14 dni od złożenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony Produkt musi być w niezmienionym stanie.
 7. Zawiadomienie o reklamacji można przesyłać na adres mailowy sklep@akulpa.art.
 8. W przypadku zamówień, których właściwości zostały określone przez Klienta, Sprzedawca zwraca Klientowi zapłaconą kwotę nie później niż w terminie 14 dni, tylko wtedy, kiedy nie rozpoczął realizacji zamówienia. W momencie kiedy Sklep rozpoczął realizację zamówienia wtedy zwraca wpłaconą kwotę pomniejszoną o poniesione koszty dotychczasowej realizacji.
 9. Klient jest zobowiązany do wskazania numeru rachunku bankowego, na który ma zostać przelana zwracana przez Sprzedawcę kwota.
 10. Wszystkie reklamacje Sklep rozpatruje na warunkach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, które obowiązują na terenie Rzeczpospolitej Polski.
 11. O decyzji w sprawie reklamacji Sprzedawca poinformuje Klienta poprzez wiadomość wysłaną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
§ 8 Ochrona danych osobowych
 1. Admiratorem danych osobowych Klientów jest Akiko Agnieszka Kulpa-Orzeł, ul. Dzięciołów 18 a, 43-316 Bielsko-Biała, Polska, NIP: 755-133-91-21, Regon: 531347020, adres e-mail: sklep@akulpa.art. Dane zbierane są w celu kontaktowania się z Klientem. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak niezbędne do wykonania zamówienia. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, a jedynie gromadzone wyłącznie w celach realizacji zamówienia, wystawienia dowodu sprzedaży oraz przeprowadzenia wysyłki towaru.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych Użytkowników zawarte są w Polityce Prywatności.
 3. Dane wymagane do realizacji płatności za pomocą serwisów Operatorów płatności nie są znane właścicielowi sklepu www.akulpa.art.  Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych Operatorów płatności.
§ 9 Własność intelektualna
 1. Zawartość Serwisu oraz Sklepu internetowego www.akulpa.art należy do Sprzedawcy oraz podlega ochronie z tytułu praw autorskich, bazy danych, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej.
 2. Pobieranie, kopiowanie, dystrybuowanie, modyfikowanie, bądź wykorzystanie materiałów lub treści znajdujących się na stronach Serwisu lub Sklepu internetowego www.akulpa.art w celach komercyjnych lub niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa jest zabronione.
§ 10 Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z datą opublikowania na stronie Serwisu. Korzystanie z Serwisu oraz złożenie zamówienia w Sklepie internetowym www.akulpa.art, jest równoznaczne z faktem, że Klient zapoznał się z treścią regulaminu oraz w pełni akceptuje zawarte w nim warunki współpracy.
 2. Właściciel sklepu www.akulpa.art ma prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, które wchodzą w życie w terminie opublikowania ich na stronie Serwisu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dzień złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawa o prawach konsumenta oraz Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.